منو
بستن

دانلود مقررات و قوانین

دانلود فهرست بها
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

دانلود فهرست بها

در اختیار داشتن فهرست بها و اشراف به مطالب آن از این جهت ضروری است که پايه انجام معامله در اجراي طرح‌هاي عمراني قيمت‌هايي است كه به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در قالب فهرست بها‌ سالانه تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود و مطابق تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومي مبناي تهيه برآورد اوليه مي‌گردد.

مستند به بند ۳-۲-۱ دستورالعمل شماره ۷۱۴۰ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۷ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استفاده از قيمت‌هاي پايه كه براي آن‌ها از طرف سازمان فهرست بها‌تهيه شده الزامي است.

تاكنون قيمت‌هاي اجراي كار در طرح‌هاي عمراني در ۱۹ رشته مشخص و به صورت فهرست بها‌منتشر و براساس رديف ۲۸ نظام فني و اجرايي طرح‌هاي عمراني كشور مصوبه ۲۴۵۲۵ مورخ ۴/۴/۱۳۷۵ و ابلاغيه‌هاي ابتداي هر فهرست بها‌لازم‌الاجرا و به شرح جدول (انواع فهارس بهاء قیمت‌های پایه سال ۱۳۸۸) ملاحظه و در جهت آشنايي بيش‌تر نكاتي توضيحي اعلام مي‌گردد.

نكات قابل توجه

در صورتي كه معامله براساس ترك تشريفات مناقصه باشد اقلام ستاره‌دار فقط ۱۰درصد برآورد خواهد بود.

در قراردادهايي كه به روش سرجمع (مترمربع زيربنا) باشد ميزان اقلام ستاره‌دار ۲۰درصد خواهد بود.

در صورتي كه مطابق ماده ۲۹ شرايط عمومي پيمان، افزايش قرارداد اعلام شود، اقلام ستاره‌دار ۱۰درصد مجاز است. (اقلام جديد)

 

دانلود فهرست بها سال ۱۳۸۶
دانلود فهرست بها سال ۱۳۸۷
دانلود فهرست بها سال ۱۳۸۸
دانلود فهرست بها سال ۱۳۸۹
دانلود فهرست بها سال ۱۳۹۰
دانلود فهرست بها سال ۱۳۹۱
دانلود فهرست بها سال ۱۳۹۲
دانلود فهرست بها سال ۱۳۹۳
دانلود فهرست بها سال ۱۳۹۴
دانلود فهرست بها سال ۱۳۹۵
دانلود فهرست بها سال ۱۳۹۶

 

بخش اول: پيوست‌ها و فصول فهرست بها

مبحث ۱: فصول

هر رشته از فهرست بها‌به اجزا و اقلام ريزتر تقسيم شده و به فصول و زيرفصول (آيتم) فهرست بها‌نام‌گذاري شده است: براي نمونه فهرست بها‌رشته ابنيه شامل فصول عمليات تخريب، عمليات خاكي با دست، عمليات خاكي با ماشين، عمليات بنايي با سنگ، قالب بندي چوبي، قالب‌بندي فلزي، كارهاي فولادي با ميلگرد، بتن در جا، كارهاي فولادي سنگين، سقف سبك بتني، آجركاري و شفته ريزي، بتن پيش ساخته و بلوك چيني، عايق كاري رطوبتي، عايق كاري حرارتي، كارهاي آزبست سيمان و… فصل ۲۹ كارهاي دستمزدي تقسيم بندي براساس موضوع سابر فهارس بها‌نيز به همين ترتيب مي‌باشد.
مبحث ۲: پيوست‌هاي فهرست بها
۱-پيوست ۱: مصالح پاي كار در تمام فهارس پايه
۲-پيوست ۲: ضريب طبقات و ارتفاع (فقط در ابنيه، تاسيسات برقي و تاسيسات مكانيكي) با ابلاغ فهارس بها‌سال ۸۸ ضريب ارتفاع حذف شده است.
۳- پيوست ۳: هزينه بالاسري در تمام فهارس بها‌با ابلاغ فهارس بها‌سال ۸۸ ضريب بالاسري حذف شده است.
۴- پيوست ۴: ضريب منطقه: با ابلاغ فهارس بها‌سال ۸۸ ضريب منطقه در همه فهارس بها‌حذف شده است.
۵- پيوست ۵: دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه در تمام فهارس بها
۶- پيوست ۶: دستورالعمل نحوه استفاده از قيمت‌هاي پايه در تعيين قيمت جديد در تمام فهارس بها
۷- پيوست ۷: نقشه‌هاي نمونه (در فهارس بها‌خطوط انتقال آب، شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، شبكه توزيع آب) نظر به اين‌كه ابلاغ فهارس بها‌مستند به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه تهيه و ابلاغ مي‌گردد و ماده قانوني مذكور اشاره به اعتبارات عمراني دارد لذا در تهيه برآورد در مواردي كه اعتبارات عمراني (تملك) نيست استفاده از آن‌ها ضرورت ندارد.
بخش دوم: تعاريف
۱-قيمت‌هاي پايه
قيمت‌هايي است كه در فهارس پايه مربوط قيمت آن اقلام مشخص شده است.
۲- قيمت غيرپايه
قيمت‌هايي است كه در فهارس بها‌اقلام آن درج نشده و يا اگر اقلام آن درج شده قيمتي براي آن مشخص نشده است. اين گونه اقلام با بررسي مهندس مشاور قيمت يابي شده و به صورت اقلام جداگانه كه به اقلام ستاره دار(غيرپايه) موسوم است، استفاده مي‌گردد.
در صورتي كه برخي از رشته‌ها اصولاً قيمت پايه نداشته باشد از طريق مشاور، فهرست خاص تهيه و پس از تصويب شوراي عالي فني قابل استفاده مي‌گردد.
۳- برآورد اوليه
۱-۳-براي اجراي يك پروژه (مثلا احداث يك كتابخانه) ابتدا مهندس مشاور نقشه و مشخصات و احجام كار پروژه را تهيه و سپس احجام را در قالب فصول فهرست بها‌مثلا رشته ابنيه براي كارهاي ابنيه، از فصول رشته تاسيسات برقي براي كارهاي برقي و از فصول رشته تاسيسات مكانيكي براي كارهاي مكانيكي (لوله كشي و …) منظور و به اصطلاح قيمت‌هاي پايه از فهرست بها‌را به دست مي‌آورد و در ساير فهارس بها‌به همين ترتيب عمل مي‌گردد.
۲-۳- در صورتي كه قيمت برخي از اقلام در فهرست بها‌موجود نباشد، به صورت اقلام غيرپايه (ستاره دار) تهيه و با اقلام پايه جمع مي‌شود.
تبصره – برآورد اقلام غيرپايه (ستاره‌دار) با رعايت محدوديت جدول ابتداي اين فصل قابل عمل است در صورتيكه حجم اقلام ستاره‌دار بيش‌تر شود بايد قبل از مناقصه، با تأييد شوراي فني برسد. قابل توجه است با ابلاغ فهارس بها‌سال ۸۸ در صورت ترك مناقصه اقلام غيرپايه تا ۱۰درصد مجاز است.
(بند ۲-۶ دستورالعمل كاربرد فهارس بها‌رشته ابنيه)
۳-۳- حاصل جمع اقلام پايه و غيرپايه در ضرايب بالاسري، منطقه و برحسب مورد ضرايب خاص (مثلاً طبقات) به صورت خطي ضرب و با هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه جمع و حاصل آن برآورد اوليه نام دارد و مبناي مناقصه يا ترك مناقصه موضوع ماده ۸۰ قانون محاسبات عمومي خواهد شد.
۴-۳-همان‌طور كه ملاحظه مي‌گردد جمع حاصلضرب حجم كار هر آيتم در قيمت تعيين شده زير فصل جمع فصل و حاصل جمع فصول بها‌برآورد يك رشته از فهرست بها‌با هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه جمع و در صورت وجود ضرايب خاص پيش‌بيني شده در فهارس بها‌و پيش‌بيني آن در برآورد اوليه جهت مناقصه يا ترك مناقصه تهيه مي‌گردد.
بديهي است با ابلاغ فهارس بها‌سال ۸۸ ضريب بالاسري و منطقه در فهارس بها‌حذف شده است. (به جز معابر شهري، ژئوفيزيك و نقشه‌برداري كه داراي ضريب منطقه مي‌باشند.)
بخش سوم: ضرايب
ضرايب مورد عمل در پرداخت طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بر دو نوع است:
الف- ضرايب عام
ب – ضرايب خاص
مبحث ۱: ضرايب عام
۱-ضريب بالاسري (با ابلاغ فهارس بها‌سال ۸۸ ضريب بالاسري حذف شده است)
قيمت‌هايي كه از طريق فهرست بها‌(قيمت‌هاي پايه) و اقلام ستاره‌دار (اقلام غيرپايه) تهيه مي‌گردد برآورد اجراي يك پروژه است. به منظور جبران سود، بيمه، ماليات و ساير هزينه‌هاي پيمانكار، ضريب بالاسري منظور شده است كه براي همه فهارس بها‌برابر ۱,۳۰ مي‌باشد، جزييات آناليز اين ضريب در پيوست شماره ۲ فهارس بها‌(در همه رشته‌ها موجود است). كه از سال ۱۳۸۸ اين ضريب از فهارس بها‌حذف شده است. و نسبت به قراردادهايي كه قبل از فهارس بها‌سال ۸۸ باشد كاربرد دارد.
۲- ضريب منطقه‌اي
ملاحظه مي‌شود كه فهرست بها‌داراي قيمت‌هاي ثابت مي‌باشد در حالي كه اجراي كار در مناطق مختلف كشور، با توجه به امكانات منطقه متفاوت است. بنابراين برآورد اوليه در ضريب ديگري به نام ضريب منطقه ضرب مي‌گردد، اين ضريب براي هر رشته فهارس بها‌و براي هر منطقه و شهر متفاوت است براي مثال تهران و اصفهان ضريب منطقه ندارد يا به اصطلاح يك است در حاليكه ضريب منطقه در جزاير خليج فارس به ۱,۶۰ مي‌رسد.
(۶۰درصد به برآورد اضافه مي‌شود)
توجه: در فهارس بها‌سال ۱۳۸۸ ضريب حذف شده است (تعرفه ژئوتكنيك معابر شهري، ژئوفيزيك، نقشه‌برداري داراي ضريب منطقه است).
قابل توجه است كه ضريب منطقه نسبت به قراردادهايي كه قبل از فهارس بها‌سال ۸۸ منعقد شده است كاربرد دارد).
بخش چهارم: ضرايب خاص
ضرايبي هستند كه برحسب مورد و با پيش‌بيني در فهارس بها‌و برآورد اوليه در صورت انجام آن كار خاص و با رعايت شروط زير قابل پرداخت است:
– در فهارس بها‌درج شده باشد.
– در برآورد قيد شده باشد.
– عملاً هنگام عمليات پروژه انجام شود.
– به صورت صورت‌جلسه ابلاغ شود. (توسط مشاور)
۱-ضريب طبقات و ارتفاع
در صورتي كه پروژه مورد اجراي احداث ساختمان باشد دو ضريب ديگر برحسب مورد قابل عمل است.
۲-ضريب ارتفاع (سال ۸۸ حذف شده است)
۳- ضريب طبقات
در صورتي كه پروژه عمراني در قالب يك ساختمان باشد قيمت تعيين شده در فهارس بها‌براي يك طبقه همكف و زير همكف پيش‌بيني شده است، براي ساير طبقات ضريب طبقات منظور شده است.
۴- ضريب پيمان
همان طور كه قبلاً گفته شد برآورد اوليه پس از اعمال ضرايب آماده انجام مناقصه يا ترك مناقصه مي‌گردد، نتيجه مناقصه مبلغ اوليه پيمان را مشخص مي‌سازد در انجام مناقصه يكي از ۳ وضع زير به نتيجه مي‌رسد.
۴-۱ پيمانكار با قيمت پيشنهادي برابر برآورد اوليه برنده مناقصه شود كه در نتيجه ضريب پيمان يك خواهد بود. (ضريب ندارد)
۴-۲- اگر پيشنهاد پيمانكار برنده بيش از برآورد اوليه باشد با تقسيم پيشنهاد پيمانكار به برآورد اوليه ضريب پيمان مشخص مي‌شود.
۴-۳- حالتي كه پيشنهاد پيمانكار برنده، كم‌تر از برآورد اوليه باشد.
۵- ميزان مجاز ضريب پيمان
در حالتي كه ضريب پيمان ۱۰درصد و بيش‌تر يا كم‌تر از برآورد اوليه باشد در مناقصات يك مرحله‌اي با توجه به تبصره ماده ۱۰ آيين‌نامه مستندسازي (شماره ۱۰۸۹۷۲ – ۵/۹/۱۳۸۵) قيمت پيشنهادي غيرمتعارف بوده و بايستي توسط كميته فني – بازرگاني مورد بررسي قرار گيرد و سپس كميسيون مناقصه تصميم به انتخاب پيمانكار مي‌نمايد كه ممكن است ضريب پيمان بيش از ۱۰ درصد برآورد اوليه باشد. ضريب پيمان را مي‌توان جزو ضرايب عام تلقي نمود.
۶- هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه
به منظور اجراي يك پروژه عمراني بر حسب كوچكي و يا بزرگي احجام كار، كارگاهي در كنار پروژه احداث و محل نگهداري ماشين‌آلات، مضالح، تجهيزات و محل زندگب كاركنان و كارگران در طول اجراي پروژه بوده و پس از اتمام پروژه، برچيده مي‌شود.
ملاحظه مي‌شود كه كارهاي انجام شده در اين كارگاه به عنوان برآورد اوليه پروژه پيش‌بيني نشده و در صورت‌وضعيت پيمانكار منظور نمي‌گردد.
به همين منظور مشاور قبل از انجام مناقصه هزينه‌هاي به عنوان تجهيز و برچيدن كارگاه با توجه به دستورالعمل مندرج در هر فهرست بها‌منظور و به جمع برآورد اوليه اضافه مي‌نمايد.
قابل توجه است كه:
الف – اگر برآورد اوليه هر پروژه عمراني بيش از ۲۵۰۰ ميليون ريال باشد بايد هزينه مذكور برابر دستورالعمل مربوط برآورد شود. پرداخت تجهيز و برچيدن كارگاه به عنوان ضريب (۱,۰۴ يا ۱,۰۶) با توجه به بخشنامه ۷۱۴۰ – ۳/۱۲/۱۳۷۷ جلد ۹ بدون برآورد ممنوع است. (بند ۳-۲-۱-۵)
ب- اگر برآورد اوليه كم‌تر از ۲۵۰۰ميلوين ريال باشد نيازي به برآورد ندارد، به صورت مقطوع و با رعايت سقف ۱,۰۴ و يا ۱,۰۶ برحسب مورد پيش‌بيني مي‌شود (رديف ۲-۱۸ دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه پيوست فهارس بها‌موارد استثنا قيد شده است.
ج – در هرصورت جمع برآورد تجهيز و برچيدن كارگاه در فهارس بها‌ابنيه، تأسيسات برقي، تاسيسات مكانيكي، شبكه توزيع آب و جمع‌آوري فاضلاب از ۴درصد و براي ساير فهارس بها‌از ۶درصد برآورد اوليه نبايد تجاوز نمايد در غير اين صورت بايد به تصويب شوراي فني برسد. (رديف‌هاي ۲-۱۷-۱، ۲-۱۷-۲ و ۲-۱۷ دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه پيوست فهارس بها)
۱-نحوه پرداخت
در صورتي كه هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه براساس برآورد تهيه شده باشد، پس از انجام هر قسمت از برآورد در صورت‌وضعيت‌ها پرداخت مي‌گردد.
۲- در صورتي كه هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه يك قلم برآورد شده باشد به ترتيب زير پرداخت مي‌گردد.
۲-۴- هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه پس از اعمال تخفيف و يا اضافه پيشنهادي پيمانكار (ضريب پيمان) پرداخت مي‌گردد. (رديف ۴-۲ دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه فهارس بها) به منظور كسب اطلاعات بيش‌تر دستورالعمل تجهيز و برچيدن كارگاه در فهارس بها‌را ملاحظه فرمايند.
توجه: در فهارس بها‌حفر چاه، تجهيز كارگاه از فصل اول پرداخت مي‌شود و هر هزينه ديگري بابت تجهيز و برچيدن كارگاه پرداخت نمي‌گردد.
۳- ضريب نقب: اين ضريب در فهرست بها‌جمع‌آوري و انتقال فاضلاب و توزيع آب و آبياري تحت فشار در صورت نياز به احداث نقب با طول حداكثر ۵متر براي رديف‌هاي مربوط با تنظيم صورتجلسه ضريب ۱,۲۰ اعمال مي‌گردد.
۴- ضريب سختي كار: با استفاده از فهرست بها‌انتقال آب در صورتي‌كه مسير انتقال از زمين‌هاي غيرهموار (كوهستاني) عبور نمايد ضريبي تا ۱,۱۲ پيش‌بيني و در برآورد اوليه منظور مي‌شود.
قسمت محل عبور لوله طبق برآورد در فهرست بها‌در خارج از شهر‌ها و محل مسكوني پيش‌بيني شده است در صورتي كه عبور لوله از محل مسكوني باشد هنگام برآورد ضريبي بين ۱,۰۵ تا ۱,۱۰ به برآورد اوليه اضافه و پس از انجام كار پرداخت مي‌گردد.
ضريب تفاوت مصالح: پس از محاسبه تفاوت مصالح (فولاد و سيمان) فقط ضريب ۱,۱۴ اعمال مي‌گردد و ضريب ديگري قابل عمل نيست. اين از ابلاغ فهرست بها‌سال ۸۸ طي بخشنامه ۲۲۶۰۰۰ – ۱۶/۲/۸۳ پرداخت هزينه تفاوت مصالح به جز در موارد خاص قابل پرداخت نيست. (قراردادهاي سرجمع مترمربع زيربنا)
ضريب تعديل: ضرايب ديگري به پرداخت‌هاي پيمانكار اعمال مي‌گردد از جمله ضريب تعديل كه در جاي خود بحث خواهد شد.
ساير ضرايب خاص
۱-ضريب صعوبت: در فهرست بها‌راه و باند فرودگاه، بهسازي راه‌ها، عبور ترافيك، ضرايب ديگري بين ۵ تا ۲۰ درصد پيش‌بيني شده است كه در فهرست بها‌راه و باند فرودگاه قابل ملاحظه است.
۲- انجام كار در تونل‌ها صفحات ۵ و ۶ و ۲۶ فهرست بها‌راه و باند فرودگاه
۳- حمل خاك بستگي به دهانه پل و سختي زمين ضريبي بين ۱,۱۰ تا ۱,۴۰ قابل عمل است صفحات ۱۳، ۵۹ و ۸۴ فهرست بها‌راه و باند فرودگاه
اطلاع همكاران نسبت به مشخصات ضرايب عمومي (ضريب بالاسري، ضريب منطقه، ضريب ارتفاع و طبقات، هزينه تجهيز و برچيدن كارگاه) در رسيدگي به صورت‌وضعيت‌ها ضروري است اما اطلاع از ضرايب خاص زماني ضرورت دارد كه صورت‌وضعيت خاص آن رشته از فهرست بها‌مورد رسيدگي قرار گيرد و لذا به دو نكته مهم بايد با دقت عنايت شود:
الف – در موقع رسيدگي به يك صورت‌وضعيت، ابتدا بايد مطالب و توضيحات ابتداي فهرست بها‌و توضيحات ابتداي هر فصل از فهرست بها‌مورد استفاده در پروژه را با دقت مطالعه و حالات خاص و به خصوص ضرايب خاص در كاربرگ يادداشت و سپس مبادرت به رسيدگي صورت‌وضعيت نمود.
ب- در پايان هر فهرست بها‌پيوست‌ها مربوط به فهارس بها‌مندرج است كه در خصوص مصالح پاي كار، ضرايب عمومي، تجهيز و برچيدن كارگاه و قيمت‌هاي جديد، توضيح كافي و مفصل عنوان شده است بدون مطالعه پيوست‌هاي مذكور رسيدگي به صورت‌وضعيت فاقد دقت كافي خواهد بود.
۴- ضريب خاصي فهرست بها‌راهداري
۴-۱-در صورتي كه مصالح توسط پيمانكار تأمين شود. با ارايه فاكتور معتبر براي مصالح و حمل ضريب ۱,۱۴ اعمال مي‌گردد.
۴-۲-به عمليات نگهداري سيستم روشنايي ضريب ۱,۲۵
۴-۳- ساير نگهداري‌ها ضريب ۱,۱۵
۴-۴- ضريب ابعاد تابلو ۱,۲۰
۵- فهرست بها‌سدسازي
۵-۱- ميزان اتلاف سيمان بنايي ۶درصد، بتن پاش ۲۵درصد، تزريق بتن ۱۰درصد و آهن آلات ۳۰درصد خواهد بود.
۵-۲- اگر بخشي از مصالح كه بايد توسط كارفرما تهيه شود توسط پيمانكار تهيه شود با ارايه فاكتور معتبر ضريب ۱,۱۴ اعمال و ساير ضرايب از جمله پيمان و تعديل تعلق نمي‌گيرد.
۶- توزيع آب روستايي: با توجه به توضيحات متن فهرست بها‌ضرايب نقب ۱,۰۴، ضريب لوله آزبست ۱,۱۲ و ضريب شيب ۱,۰۶ و در فصول ۱، ۴، ۸، ۹، ۱۰، ۱۵ و ۱۶ ضرايبي بين ۰,۸ تا ۰,۸۵ اعمال مي‌گردد.
۷- فهرست ترميم و بازسازي معابر شهري در ۷ صفحه و ۷ آيتم به تصويب رسيده است و دارايي ضريب منطقه براي كل كشور مي‌باشد (برخلاف ساير فهارس بها‌كه ضريب منطقه ندارد).
۸- ژئوتكنيك و مقاومت مصالح: اين فهارس بها‌براي بخش مطالعاتي است و استفاده در بخش پيمانكاري مجاز نيست.
۹- حق‌الزحمه ژئوفيزيك: نيز مربوط به مطالعات است كه در ۳ صفحه قابل ملاحظه است و داراي ضريب منطقه به صورت محاسبات رياضي و يا فرمول است تعرفه نقشه‌برداري كه سبك و سياق آن با فهارس متفاوت است ولي مبناي خوبي براي كتنرل قرارداد و صورت‌وضعيت نقشه‌برداري مي‌باشد.

برچسب ها

دیدگاه ها