تأسیس شرکت

مشاوره مدیریت ثبت رایزن

مشاوره مدیریت ثبت رایزن


تاسیس شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

شرکت از اجتماع 2 یا چند شریک ، سهامدار و مؤسس دارای هدف مشترک تشکیل می شود و از زمانی قانوناً فعالیت دارد که به ثبت رسیده باشد.

شرکت به هفت نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف.

شرکت سهامی به شرکتی گفته میشود که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

شرکت سهامی به دو قسم تقسیم می شود:

-شرکت سهامی عام

-شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی عام شرکتی بازرگانی است که سرمایه ی آن به سهام تقسیم شده که بخشی از این سرمایه از طریق فروش این سهام به مردم تأمین میشود.

در شرکت سهامی عام، تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و مسئولیت سهامداران، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه ی آن به سهام، تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد و عنوان «شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط به میزان سرمایه ی خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

در نام شرکت باید عبارت «با مسئولیت محدود» قید شود.

شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین چند نفر و با مسئولیت تضامنی شکل می گیرد.

اگر دارایی و سرمایه ی شرکت برای تأدیه‌ی تمام قروض کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند.

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت عنوان مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.

شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند.

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت عنوان مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود.

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت عنوان مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت قرار داده اند. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود.

شرکت تعاونی شرکتی است که طبق قانون تجارت تمام یا حداقل ۵۱% سرمایه‌ی آن به وسیله‌ی اعضا در اختیار شرکت تعاونی قرارگیرد.طبق ماده 190 قانون تجارت در واقع این نوع شرکت شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء ، مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند .

-شرایط ثبت به عنوان مدیرعامل:

کارمند دولت نبودن

نداشتن مشکل سوءپیشینه

داشتن حداقل 18 سال تمام

مدیر عامل شرکت دیگری نبودن

-مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت:

اسکن کارت ملی و شناسنامه

ثبت نام در سامانه ثنا

پر کردن فرم درخواست ثبت شرکت

مراحل تاسیس شرکت در رایزن

برای ثبت شرکت خود با کارشناسان ما در ثبت رایزن در ارتباط باشید.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!

با ما تماس بگیرید